Geschiedenis

Geschiedenis

C.T.S.G. Alembic is een oude vereniging. Zelfs zo oud dat menigeen die een beetje kennis heeft van Alembic je vertellen zal dat Alembic de oudste studievereniging is op de campus. Maar wist je dat de vereniging eerst helemaal niet C.T.S.G. Alembic heette en dat Alembic een koninklijke erkenning heeft? Hieronder volgt een korte samenvatting van de lange geschiedenis die Alembic kent.

Het beginoprichting alembic

Om je wat meer te kunnen vertellen over de vereniging moeten we eerst helemaal terug naar het begin van het begin: de wet tot vestiging van de Technische Hogeschool Twente (THT), een wet die in 1961 bepaalde dat begonnen zou worden met de bouw van de THT in Enschede. Tot de officiële opening van de THT in 1964 zou geen onderwijs gegeven worden, maar toch besloot professor Vlugter uit Delft naar Twente te komen om een afdeling Chemische Technologie op te richten. Met hem kwamen zeven afstudeerders mee: de allereerste lichting Twentse Chemisch Technologen. Naast de afdeling Chemische Technologie (CT) waren er ten tijde van de opening van de THT in 1964 nog drie andere afdelingen: Werktuigbouwkunde, Elektrotechniek en Algemene Wetenschappen. Deze laatste is de voorloper van de studies Technische Bedrijfskunde en Bestuurskunde.

De oprichting van de vereniging

Voor deze viernaamswijziging alembic afdelingen moesten natuurlijk studieverenigingen opgericht worden en de CT-studenten, waaronder de heer Goudriaan en de latere eerste (interim-)voorzitter van Alembic, de heer Martens, vonden het erg belangrijk dat de studievereniging van CT de eerste zou zijn. Mede onder impulsen van professor Vlugter werd op 29 maart 1965 het Chemo en Technisch Studenten Genootschap, kortweg C.T.S.G., opgericht.

De naam van de vereniging kon echter wel wat beter volgens het bestuur uit 1966 en zij schreven dan ook een prijsvraag uit om een betere en leukere naam voor de vereniging te bedenken. Er kwamen een aantal suggesties, zoals Lavoisier, Krater of de Lapschwanz. Deze namen konden het bestuur niet echt bekoren, zodat het nog tot 1967 duurde voordat er een nieuwe naam kwam. De naam Alembic werd voorgesteld door de toenmalige stagecoördinator, de heer Buis. Volgens de heer Buis stond deze naam voor status en waardigheid en aangezien C.T.S.G. de oudste studievereniging op de campus was, vond het bestuur dit een zeer geschikte naam. Sinds de ALV van 21 november 1967 heeft de vereniging de volledige naam Chemotechnisch Studentengenootschap Alembic.

De jaren zestig, zeventig en tachtig

Op initiatief van Alembic kwam in 1968 het eerste nummer van de periodiek de KAT uit, met als doel een KATalytische werking te hebben op de informatievoorziening over CT binnen de THT. De KAT heeft goed gefunctioneerd tot 1980. Daarna werd binnen de faculteit besloten de KAT op te heffen, gezien er een gebrek onstond aan redactieleden en ook de kosten toenamen.

In september 19koninklijke erkenning71 werd het Langezijds (toen: CT-gebouw; nu: the Gallery) geopend, waarbij Alembic een feestelijke opening verzorgde. De Alembic-kamers werden naar Langezijds verhuisd om tussen de labzalen en de collegezalen plaats te nemen.

Drie jaar later, op 2 januari 1974, kreeg Alembic de koninklijke erkenning en werden de statuten van de vereniging goedgekeurd door het kabinet. Ook kwam na een lange afwezigheid de periodiek van Alembic weer uit in 1984, ditmaal onder de naam The Cat.

Nu Alembic al een tijdje een plek had in Langezijds, was het ook tijd om een professionele bar in Langezijds te bouwen: het was namelijk nog zo dat in het begin geborreld werd in een zaaltje in Langezijds. In 1986 werd deze bar dan ook gebouwd en kon bij borrels het bier getapt worden en hoefde er niet meer uit flesjes gedronken te worden. De naam voor deze bar was simpelweg Borrelkelder, omdat de bar zich nu eenmaal in een soort kelder van Langezijds bevond.

In datzelfde jaar, in september 1986, werd de THT erkend als universiteit en kreeg het de naam Universiteit Twente.

De jaren negentig tot het heden

Eind jaren negentig was het tijd voor de CT-studenten om te verhuizen: de collegezalen werden verplaatst van Langezijds naar de Horst. In 1997 verhuisden ook de Alembic-kamers naar de Horst. De labzalen bleven in Langezijds tot 2010, de labzalen zijn nu gelegen in Carre.

De jaren negentig waren helaas geen goede jaren voor de studie Chemische Technologie. Wegens de veranderingen in het stelsel van de studiefinanciering, de tempobeurs en later de prestatiebeurs daalde het aantal eerstejaars drastisch van nog 150 in 1994 tot ongeveer 50 in 1999 en in 2000. In 2001 nam het aantal eerstejaars zelfs af tot 30. De laatste tijd is het ledenaantal echter weer wat aangetrokken tot jaargangen van 60 studenten.

In september 2008 moest de naam van de studie op laste van de overheid veranderd worden in Scheikundige Technologie (ST). Dit zou verwarring voorkomen, gezien in andere steden de studie ook zo wordt genoemd.

De alambiek

C.T.S.G. Alembic is vernoemd naar de alambiek. Elke scheikundig technoloog dient te weten wat een alambiek is, maar voor de zekerheid wordt het hier nog even uitgelegd. De alambiek behoort tot de oudste chemische apparaten en wordt al sinds Alexander de Grote (400 v. Chr.) gebruikt voor destillatie. Tegenwoordig wordt de alambiek nog gebruikt in oude drankstokerijen. De oorsprong van de naam is niet geheel duidelijk, maar mogelijk is het afgeleid van ‘al inbiq’, wat in het Arabisch ‘in het vat’ betekent. In de loop der tijd is de naam dan verbasterd van het Latijnse ‘alembicus’, het Franse ‘alambic’ en het oud-hollandse ‘alembijk’ tot het huidige ‘alambiek’. C.T.S.G. Alembic is ook trots bezitter van een dergelijke alambiek.

Ereleden en leden van verdienste

Er zijn in de loop der jaren een aantal professoren geweest die veel voor de vereniging hebben betekend en die daarvoor het erelidmaatschap hebben gekregen. Op 6 mei 1969 ontving professor Vlugter, de eerste afdelingsvoorzitter van CT en toenmalig rector, het erelidmaatschap van Alembic voor zijn vele verdiensten. Niet alleen heeft hij veel voorbereidingen gedaan voor de oprichting van Alembic, maar organiseerde hij regelmatig colloquia, was hij een trouw donateur en gaf hij regelmatig adviezen aan de vereniging. Helaas is hij overleden. In mei 1983 nam de heer Da Costa afscheid als stagecoördinator en tijdens het voor hem georganiseerde feest werd hij het tweede erelid van Alembic. Helaas is de heer Da Costa in mei 2008 overleden. In 1986 ontving professor Schuijer bij zijn afscheid het erelidmaatschap wegens zijn hulpvaardigheid jegens studenten en vooral Alembic. In november 1988 werd ook de voormalig decaan van CT, professor Gellings, erelid van Alembic. In het begin van 1998, nam professor Westerterp, één van de pioniers op het gebied van de procestechnologie en dan met name de reactorkunde, afscheid van CT. Hij werd gekozen tot het vijfde erelid van Alembic. Tijdens het negende lustrum van Alembic, in 2010, werd Dr. Ir. Louis van der Ham benoemt tot zesde erelid van de vereniging omdat hij zijn hele leven lang veel voor de vereniging en voor de opleiding heeft betekend: zo zat hij in het bestuur van 1984-1985 en is hij ten tijde van zijn benoeming opleidingscoördinator van ST. Het nieuwste erelid is aangesteld tijdens het tiende lustrum van C.T.S.G. Alembic: dr. ir. Ben Betlem. Ben Betlem is zelfs als opleidingsdirecteur van ST erg dicht betrokken bij Alembic, wat een overduidelijke reden was om hem als erelid aan te stellen.

Verder heeft Alembic nog twee leden van verdienste: de helaas te vroeg overleden conciërge van CT, de heer Bosman, die Alembic vooral veel hielp op het gebied van huisvesting, en verder de amanuensis John Heeks, die onder andere de bar in de borrelkelder heeft helpen bouwen en die nooit te beroerd was om met klusjes te assisteren. Helaas is hij in 2013 komen te overlijden.